Индекс на статията

1 Елиаде, М. Религиозна символика и остойностяване на страха. В:Панорама, № 3-4, 1991 г., с.22
2 Визират се някоя наскоро появили се статии на Цветана Бончева и Детелин Лучев, които изследват павликянската общност в България. Повече по темата в подготвяната за печат статия "Съвременни аспекти на идентичността при българите католици".
3 "Палкене" - така наричат себе си банатските българи, наименованието произлиза от "павликяни".
4 Каниц,Ф. Дунавска България и Балканът, С. 1995 г., том 2, с.56
5 В предговорът от книгата на Яко Ронков "Нашата история", писан в Тимишоара, 5 юни 1938 г. от името на "Банатски български гласник":
"В името на Бога започваме днес, на Дуввете, издаването на общата българска история за българския народ от Банат. В първата част бяха представени главните моменти от миналото на всички българи. Вторият брой нека покаже главните моменти от нашето минало."
6 Раковски,Г.С. Съчинения, т.3, с.88
7 По-подробен доказателствен материал в дипломната работа на Светлана Караджова "Фолклорната култура на банатските българи - преди и сега", ВТУ, 1996 г., с.64-79.
8 Примов, Б. Българското богомилство в историята на Европа. В:История и обществознание, 1980, №1, с.3
9 Примов,Б. Пак там. с.7
10 Волтер,Ф. Кандид или оптимизмът.с.210
11 Vasilcin,J. Star Bisnov nekupac i siga, В:Katulicanskci kalindar 1996 (Timisoara), с.113-114
12 ФАЛМИС бр.8, 1999 г., с.6-7
13 Последното по време активизиране е създаването на "ФАЛМИС-Uvec falim!" през 1998 г., който освен, че се нарича "бюлетин за банатските българи" преследва и по-глобални цели. Идеята да се разбутат пластовете и да се възобнови връзката с южните и северните павликяни проработва успешно и бюлетинът бързо успява да спечели привърженици. Контактите зачестяват и общността отново започва да се мисли като единна.
14 Рапорт на окръжния управител - Плевен до министъра на финансите за желанието на 60 български семейства от Банатско да се заселят в с.Мъртвица, Плевенско, В:Миграционни движения на българите(1878-1941), т.1, с.119
15 Миграционни движения на българите, т.1, с.172
16 По въпроса вж. Таконе,Ф.Евгений Босилков. Български епископ мъченик защитник на правата на Бога и човека. с.31-32; Истина-Veritas,№1,1998; Фалмис,№3, 1998, с.9-10; Нягулов,Б Банатските българи, с.319
17§ Кърчева,А. Българи в чужбина - чужденци в България. В:Фалмис,№6, 1998 г., с.11-12
18 Лозанова,Г. Категорията "чужд-свой" в народната култура. В:представата за "другия" на Балканите. с.270
19 Маринов,Д. Избрани съчинения,т.1, С.1980, с.218
20 Малерб, Мишель -Религии человечества. Москва-Санкт Петербург, 1997 г., с.415: "Католический брак - ето торжественное обязательство, взятое сопругами перед Богом, посвятит себя друг другу до конца жизнь. Ето так же окончательно, как посвящение в духовньй сан, и католическая чета, вступая в брак, делает вь бор особово пути к святости, столь же серьезного, как и вступление в орден. Супруги ставят свою любовь на службу Богу, что вь нуждает их принимат столько детей, сколько им дает Бог."
21 Милетич, Любомир -Из историята на българската католишка пропаганда в XVII в. В:Български преглед, 1893/1894, кн.11-12, с.158
22 Калоянов,А. Чуждите ни примамват такива, каквито им трябваме, но ни наказват такива, каквито сме. В:Родна реч, кн.7, 1998 г., с.6
23 Пак там.
24 Караджова, С. Фалмис - Uvec falim!, №1, 1998 г., с.2
25 Андерсън,Б. Въобразените общности. с.38
26 Бенямин, В. - цитиран по Андерсън,Б. с.38
27 Милетич Л. Изследвания за българите в Седмиградско и Банат. с.70
28 Пенева, В. Из спомените на една банашка снаха. В:Фалмис, 1998, №4, с.11
29 Теофилов, И. Защо се чувствам банатчанин. В:Фалмис, 1998, №4, с.10-11
30 Синейдетика -наука за комуникацията; понятието е въведено от проф.д-р Елит Николов в книгата му "Философия на комуникацията"(1988)
31 Деянов,П. Психоетносни характеристики на езокатолицизма. В:Проблеми на културата,1994, №2,3, с.92-98
32 Деянов, П. Психоетносни характеристики на езокатолицизма. с.97
33 Данните са от изследванията върху "Мирогледа на населението в Родопския край"(Институт по фолклор, арх.№178,1986) цитирани по Деянов, П. в посоч.съчин.
34 По-задълбочения анализ на тези и подобни неизнесени засега факти от езиковото битие на палкенете ще бъде даден в следващи етапи на работата по темата поради нуждата от стабилна мотивация.
35 Радев,С. Бейла Ерьоди и Адолф Щраус за българската народна култура. С.1990, с.37
36 Милетич,Л. Изследвания за българите в Седмиградско и Банат. с.494
37 Димитров,Б. Петър Богдан Бакшев, с.156
38 Личен архив - писмо на Карол Телбизов (Карчи) от 13.09.1999 г. Информаторът е роден в Стар Бешенов в края на 30-те години, преселил се в България с последната голяма вълна през 1943 г., сега живее в гр. Стара Загора.
 

Добавете коментар