Индекс на статията

Андерсън,Б. Въобразените общности. С.1998
Батай,Ж. Теория на религията,С. Хр.Ботев,1996
Богданов, Б. Орфей и древната митология на Балканите. С. Унив.изд.Кл.Охридски, 1991
Бокова,И. Католици. В: Общности и идентичности в България, С.1998, с.260-271
Бокова,И.Социалното конструиране на предците (по примера на новосъздаденото селище). В: Предци и предтечи, митове и утопии на Балканите, Благоевград,1997, с.135-142
Бокова,И. Културна идентичност - образи на отъждествяване и оразличаване. В:Български фолклор, №1-2, 1998
Бур-Марковска,М. Католици спрямо православието на Балканите през XVII -XVIII в. В:Представата за "другия" на Балканите. С.1995, с.117-122
Българската църква и училището в Букурещ.(Под ред. Ант. Кузманова и Бл.Нягулов), Враца,Култ.просв.център "В.Априлов", 1994
Великович,Л. Черната гвардия на Ватикана. С.Наука и изкуство,1982
Ганева-Райчева,В. Надничайки в съседния двор..., В:Представата за "другия" на Балканите, с.1995, с.277-281
Генчев,Н. Италия и българската интелигенция на Възраждането, В:Българи в Италия и италианци в България. С.1997, с.272-277
Георгиев,Благовест А. Общностите-нашият дом:класи, касти, етноси:Към анализа на социалната общност. С.Унив.изд.Кл.Охридски,1991
Господинов,Т.Г. История на Белене(кратък енциклопедичен справочник). Свищов, Акад.изд.Ценов, 1997
Грозданова,Е. Българската народност през XVII в.Демографско изследване. С.Наука и изкуство,1988
Делин,И. Асеново, Никополска околия. За спомен..., Свищов,1938 (вж.същото в: 100 години с.Асеново, С.1992)
Деянов,П. Психоетносни характеристики на езокатолицизма. В:Проблеми на културата, 2-3/1994, с.92-98
Димитров,Б. Миналото на гр.Раковски. С.1989
Димитров,Б. Петър Богдан Бакшев - български политик и историк от XVII в. С. 1985
Димитров,С. Етнически и религиозни процеси сред българската народност през XV-XVII в. В:Българска етнография, 1980, №1, с.16-34
Димитрова,С. Социалната антропология в съвременната английска социология. С.1988
Дуйчев,Ив. Софийската католишка архиепископия през XVII в. Изучаване и документи. С. 1939
Елдъров,Св. Униатството в съдбата на България. С.1994
Елиаде,М. История на религиозните вярвания и идеи, в 3 тома, С.Хр.Ботев,1997
Елиаде,М. Трактат по история на религиите.С.ЛИК,1995(Библиотека Плерома)
Елиаде,М. Шаманизмът и архаичните техники на екстаза.С.ЛИК, 1996
Елиаде,М. Религиозна символика и остойностяване на страха. В:Панорама,№3-4, 1991, с.14-22
Епос,етнос,етос:Епосът във фолклорната култура на славянските и балканските народи.С.Унив.изд.Кл.Охридски,1995
Живков,Т.Ив. Етничният синдром. С. АЛЯ,1994
Живков,Т.Ив. Към една възможна етнология на личността. В:Проблеми на културата, 2-3/1994, с.23-34
Йовков,М. Павликяни и павликянски селища в българските земи (XV-XVIII в.). С.1991
Калоянов,А. Български митове. С.,1979
Калоянов,А. Българското шаманство. С.РОД,1995
Калчев,И., Н.Куков,Н.Мичев,М.Шипков История на село Бърдарски геран. С.1987
Каниц,Ф. Дунавска България и Балканът. в 3 тома, С.Борина,1995
Katulicanski kalindar, 1996, Timisoara
Киров,Д. Религия и култура. В:Философия,1993, №2, с.37-40
Конев,Ил. Slavia orthodoxa, slavia romana и духовната взаимност на славяните пред изпитанията на Просвещението и Възраждането. В:Балканистичен форум, кн.2,1994, с.5-14
Кръстева, А. и др. Идентичности. С. МЦПМКВ, 1995
Кръстева,А. (съст.) Общности и идентичности. С.Петекстон, 1999
Кюизьоние,Ж. Етнология на Европа.С.Унив.изд.Кл.Охридски,1993
Лалчев,М., В.Антонов История на село Драгомирово. С.1972
Леви-Строс,К. Структурална антропология II, С.Хр.Ботев, 1995
Лозанова,Г. Категорията "чужд-свой" в народната култура (Етнорелигиозни аспекти), В:Представата за "другия" на Балканите, С.1995, с.268-272
Майендорф,Й. Византийско богословие:Исторически насоки и догматични теми.С.ГАЛ-ИКО,1995
Малерб, М. Религии человечества. Москва-Санкт Петербург, 1997
Мелетински,Е. Поетика на мита. С. Хр-Ботев,1995
Миграционни движения на българите (1878-1941),т.1, С. Унив.изд. Кл.Охридски, 1993
Милев,Н. Католишката пропаганда в България през XVII в.Историческо изследване с приложения. С.1914
Милетич,Л. Изследвания за българите в Седмиградско и Банат. С.Наука и изкуство,1987
Мутафова,К. Павликяните - "други" за всички. В: Представата за "другия" на Балканите. С. 1995, с.68-76
Начева,Е. Павликяните в Пловдивско-параметри на идентичност, В:Балканистичен форум кн.2,1994, с.149-160
Нешев,Г. Католическата активност в българските земи през XVII в. В:Българи в Италия и италианци в България. С.1997, с.245-251
Нягулов,Бл. Банатските българи. С.Парадигма,1998
Парпулова,Л. Към реконструкцията на отношенията между фолклор и религия на Балканите през средните векове (Въз основа на баладата "Вградена невеста"). В:Българска етнография, 1998,№3-4
Петканова,Д. Старобългарска литература (IX XVIII в.) С. Унив.изд. Кл.Охридски,1992
Примов,Б. съавт. Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори, с.1967
Примов,Б. Бугрите.Книга за поп Богомил и неговите последователи. С.ОФ,1970
Примов,Б. и др. Документи за католическата дейност в България през XVII в. С. Унив.изд.Кл.Охридски,1993
Радев,И. История на българската литература през Възраждането. В.Търново.Абагар,1997
Радев,Ст. Бейла Ерьоди и Адолф Щраус за българската народна култура. С.Унив.изд.Кл.Охридски,1990
Семов,М. Народопсихология:Размисли върху написаното и ненаписаното за българската народопсихология и национален характер: т.1, Варна,Славена,1995
Списаревска,Й. България и българската история в архивите на Ватикана и Ватиканската апостолическа библиотека XV-XVIII в.Каталог, С.София-прес,1988
Списаревска,Й. Чипровското въстание и европейският свят, С.Наука и изкуство,1988
Стойков,С. Банатският говор. С. 1967
Стойков,С. Лексиката на банатският говор. С. 1968
Таконе,Ф. Евгений Босилков.Български епископ мъченик защитник на правата на Бога и човека. Русе, 1998
Телбизов,К. Странната история на една българска икона от XIV в. В:Векове,1981, №1, с.26-30
Телбизов,К. Още една история на България от средата на XVIII в. В:Векове, №6, 1978,с.24-34
Телбизов,К. Чипровската книжовна школа (Обзорен библиографски преглед) В: Литературна мисъл,№6, 1981, с.121-138
Телбизов,К.,М.Векова-Телбизова Традиционен бит и култура на банатските българи. СбНУ,№LI, 1963
Теблизов,К.,М.Векова,м.Люлюшев Българското образование в Банат и Трансилвания. Велико Търново,Унив.изд.1996
Универсално и национално в българската култура (Анна Кръстева и др), С.МЦПМКВ,1996
ФАЛМИС -Uvec falim!, 1998-1999
Фройд,З. Тотем и табу. С.Плевен:Евразия-Абагар,1992
Халбвакс, М. Колективната памет, С.Критика и хуманизъм, 1996 (Серия Социооптики)
Цанева,Е. Развитие на българското етнорелигиозно съзнание през Възраждането. В:Българска етнография,1990, №4, с.15-25
Чикхейи,Л. Национална и групова идентичност при банатските българи. В:Българите в Средна и Източна Европа, С. 1995, с.133-138
Чипровци (1688-1988) Сборник, посветен на 300-годишнината от Чипровското въстание, съст. Г.Нешев, С.1998

Добавете коментар