Индекс на статията

Андерсън,Б. Въобразените общности. С.1998
Батай,Ж. Теория на религията,С. Хр.Ботев,1996
Богданов, Б. Орфей и древната митология на Балканите. С. Унив.изд.Кл.Охридски, 1991
Бокова,И. Католици. В: Общности и идентичности в България, С.1998, с.260-271
Бокова,И.Социалното конструиране на предците (по примера на новосъздаденото селище). В: Предци и предтечи, митове и утопии на Балканите, Благоевград,1997, с.135-142
Бокова,И. Културна идентичност - образи на отъждествяване и оразличаване. В:Български фолклор, №1-2, 1998
Бур-Марковска,М. Католици спрямо православието на Балканите през XVII -XVIII в. В:Представата за "другия" на Балканите. С.1995, с.117-122
Българската църква и училището в Букурещ.(Под ред. Ант. Кузманова и Бл.Нягулов), Враца,Култ.просв.център "В.Априлов", 1994
Великович,Л. Черната гвардия на Ватикана. С.Наука и изкуство,1982
Ганева-Райчева,В. Надничайки в съседния двор..., В:Представата за "другия" на Балканите, с.1995, с.277-281
Генчев,Н. Италия и българската интелигенция на Възраждането, В:Българи в Италия и италианци в България. С.1997, с.272-277
Георгиев,Благовест А. Общностите-нашият дом:класи, касти, етноси:Към анализа на социалната общност. С.Унив.изд.Кл.Охридски,1991
Господинов,Т.Г. История на Белене(кратък енциклопедичен справочник). Свищов, Акад.изд.Ценов, 1997
Грозданова,Е. Българската народност през XVII в.Демографско изследване. С.Наука и изкуство,1988
Делин,И. Асеново, Никополска околия. За спомен..., Свищов,1938 (вж.същото в: 100 години с.Асеново, С.1992)
Деянов,П. Психоетносни характеристики на езокатолицизма. В:Проблеми на културата, 2-3/1994, с.92-98
Димитров,Б. Миналото на гр.Раковски. С.1989
Димитров,Б. Петър Богдан Бакшев - български политик и историк от XVII в. С. 1985
Димитров,С. Етнически и религиозни процеси сред българската народност през XV-XVII в. В:Българска етнография, 1980, №1, с.16-34
Димитрова,С. Социалната антропология в съвременната английска социология. С.1988
Дуйчев,Ив. Софийската католишка архиепископия през XVII в. Изучаване и документи. С. 1939
Елдъров,Св. Униатството в съдбата на България. С.1994
Елиаде,М. История на религиозните вярвания и идеи, в 3 тома, С.Хр.Ботев,1997
Елиаде,М. Трактат по история на религиите.С.ЛИК,1995(Библиотека Плерома)
Елиаде,М. Шаманизмът и архаичните техники на екстаза.С.ЛИК, 1996
Елиаде,М. Религиозна символика и остойностяване на страха. В:Панорама,№3-4, 1991, с.14-22
Епос,етнос,етос:Епосът във фолклорната култура на славянските и балканските народи.С.Унив.изд.Кл.Охридски,1995
Живков,Т.Ив. Етничният синдром. С. АЛЯ,1994
Живков,Т.Ив. Към една възможна етнология на личността. В:Проблеми на културата, 2-3/1994, с.23-34
Йовков,М. Павликяни и павликянски селища в българските земи (XV-XVIII в.). С.1991
Калоянов,А. Български митове. С.,1979
Калоянов,А. Българското шаманство. С.РОД,1995
Калчев,И., Н.Куков,Н.Мичев,М.Шипков История на село Бърдарски геран. С.1987
Каниц,Ф. Дунавска България и Балканът. в 3 тома, С.Борина,1995
Katulicanski kalindar, 1996, Timisoara
Киров,Д. Религия и култура. В:Философия,1993, №2, с.37-40
Конев,Ил. Slavia orthodoxa, slavia romana и духовната взаимност на славяните пред изпитанията на Просвещението и Възраждането. В:Балканистичен форум, кн.2,1994, с.5-14
Кръстева, А. и др. Идентичности. С. МЦПМКВ, 1995
Кръстева,А. (съст.) Общности и идентичности. С.Петекстон, 1999
Кюизьоние,Ж. Етнология на Европа.С.Унив.изд.Кл.Охридски,1993
Лалчев,М., В.Антонов История на село Драгомирово. С.1972
Леви-Строс,К. Структурална антропология II, С.Хр.Ботев, 1995
Лозанова,Г. Категорията "чужд-свой" в народната култура (Етнорелигиозни аспекти), В:Представата за "другия" на Балканите, С.1995, с.268-272
Майендорф,Й. Византийско богословие:Исторически насоки и догматични теми.С.ГАЛ-ИКО,1995
Малерб, М. Религии человечества. Москва-Санкт Петербург, 1997
Мелетински,Е. Поетика на мита. С. Хр-Ботев,1995
Миграционни движения на българите (1878-1941),т.1, С. Унив.изд. Кл.Охридски, 1993
Милев,Н. Католишката пропаганда в България през XVII в.Историческо изследване с приложения. С.1914
Милетич,Л. Изследвания за българите в Седмиградско и Банат. С.Наука и изкуство,1987
Мутафова,К. Павликяните - "други" за всички. В: Представата за "другия" на Балканите. С. 1995, с.68-76
Начева,Е. Павликяните в Пловдивско-параметри на идентичност, В:Балканистичен форум кн.2,1994, с.149-160
Нешев,Г. Католическата активност в българските земи през XVII в. В:Българи в Италия и италианци в България. С.1997, с.245-251
Нягулов,Бл. Банатските българи. С.Парадигма,1998
Парпулова,Л. Към реконструкцията на отношенията между фолклор и религия на Балканите през средните векове (Въз основа на баладата "Вградена невеста"). В:Българска етнография, 1998,№3-4
Петканова,Д. Старобългарска литература (IX XVIII в.) С. Унив.изд. Кл.Охридски,1992
Примов,Б. съавт. Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори, с.1967
Примов,Б. Бугрите.Книга за поп Богомил и неговите последователи. С.ОФ,1970
Примов,Б. и др. Документи за католическата дейност в България през XVII в. С. Унив.изд.Кл.Охридски,1993
Радев,И. История на българската литература през Възраждането. В.Търново.Абагар,1997
Радев,Ст. Бейла Ерьоди и Адолф Щраус за българската народна култура. С.Унив.изд.Кл.Охридски,1990
Семов,М. Народопсихология:Размисли върху написаното и ненаписаното за българската народопсихология и национален характер: т.1, Варна,Славена,1995
Списаревска,Й. България и българската история в архивите на Ватикана и Ватиканската апостолическа библиотека XV-XVIII в.Каталог, С.София-прес,1988
Списаревска,Й. Чипровското въстание и европейският свят, С.Наука и изкуство,1988
Стойков,С. Банатският говор. С. 1967
Стойков,С. Лексиката на банатският говор. С. 1968
Таконе,Ф. Евгений Босилков.Български епископ мъченик защитник на правата на Бога и човека. Русе, 1998
Телбизов,К. Странната история на една българска икона от XIV в. В:Векове,1981, №1, с.26-30
Телбизов,К. Още една история на България от средата на XVIII в. В:Векове, №6, 1978,с.24-34
Телбизов,К. Чипровската книжовна школа (Обзорен библиографски преглед) В: Литературна мисъл,№6, 1981, с.121-138
Телбизов,К.,М.Векова-Телбизова Традиционен бит и култура на банатските българи. СбНУ,№LI, 1963
Теблизов,К.,М.Векова,м.Люлюшев Българското образование в Банат и Трансилвания. Велико Търново,Унив.изд.1996
Универсално и национално в българската култура (Анна Кръстева и др), С.МЦПМКВ,1996
ФАЛМИС -Uvec falim!, 1998-1999
Фройд,З. Тотем и табу. С.Плевен:Евразия-Абагар,1992
Халбвакс, М. Колективната памет, С.Критика и хуманизъм, 1996 (Серия Социооптики)
Цанева,Е. Развитие на българското етнорелигиозно съзнание през Възраждането. В:Българска етнография,1990, №4, с.15-25
Чикхейи,Л. Национална и групова идентичност при банатските българи. В:Българите в Средна и Източна Европа, С. 1995, с.133-138
Чипровци (1688-1988) Сборник, посветен на 300-годишнината от Чипровското въстание, съст. Г.Нешев, С.1998

Добавете коментарWarning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/falmisog/public_html/components/com_jcomments/tpl/default/tpl_form.php on line 210

Търсим Потомци

Родовата памет на банатските българи

Родовата памет на банатските българи Родовата памет на банатските българи

Разбери повече тук

Кулинарно

Традиционни банатски рецептиТрадиционни банатски рецепти

Виж тук рецептите на банатчаните