Новини свързани с банатските българи

Книгите като завръщане у дома

На 17 март 2024 г. в зала "Марин Дринов" в Централното управление на БАН бяха представени първите две книги по проекта "Културната идентичност на банатските българи и българската католическа книжнина", финансиран от Фонд "Научни изследвания", съгласно договор КП-06-Н70/1. (На снимката гл. ас. Магдалена Абаджиева, доц. Калина Мичева-Пейчева, доц. Ваня Мичева, проф. дфн Марияна Цибранска и докторант Светлана Караджова).

Днешната ни среща е зърно от броеницата, която редим като знаци по пътя на завръщането у дома. Когато се зароди идеята за проекта  "Културната идентичност на банатските българи и българската католическа книжнина" в началото на 2022 г., знаехме, че живеем в последните времена, в които езикът на българската общност в Банат има нужда от помощ, за да се запази. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и създава благоприятни условия да се оформи кръг от изследователи, които да напуснат за малко зоните си на комфорт в силните им области и да приложат знания и умения в нова среда. Заедно търсим опорите, от които да изградим пътя, по който след дълго отсъствие банатските българи да се завърнат „у дома“ си в света на българската култура.

Покана за годишно отчетно събрание на сдружението - 2024

Управителният съвет на сдружение „Дружество на банатските българи в България - Фалмис“, след решение на УС от 12 март 2024 г., свиква Общо отчетно събрание на 27 март, сряда, от 19,30 ч. на посочен линк в платформата Google Meet, както е определено по Устава на Сдружението, със следния дневен ред:

 1. Отчет на председателя относно дейността за 2023 г.

2. Отчет на секретаря относно финансовото състояние на Дружеството.

3. Разни.

Обявата да се разпространи чрез интернет сайта на Дружеството в определения от закона срок.

 

Председател:

(Светлана Караджова)

Ансамбъл "Фалмис" и Валери Тодоров - от добри към перфектни

От февруари 2023 г. хореограф на ансамбъл „Фалмис“ е Валери Тодоров. Изборът не бе случаен, защото ние не просто се намерихме, а сякаш дълго, но невидимо вървяхме към това. Валери е от гр. Бяла Слатина, а близостта на Бърдарски геран, най-голямото село на банатските българи, което се намира в тази община, създава предпоставки да имаме човек, който познава спецификата на фолклора ни като част от родното пространство. Вярваме, че ще израснем заедно, ще развием качествата си като ансамбъл и ще създадем много нови танци.

Хореографът Евгений Вучков с нов танц за банатската българска общност

С маестро академик Евгений Вучков разговаряме за процеса на създаване на новия танц "Южнобанатски игри" по музика на композитора Марек Дяков.

Как приехте поканата на Дружеството да поставите танц, който да е явление не само за България, обединявайки банатския български фолклор с корените му в България?

За мен бе чест и удоволствие, когато от Дружеството на банатските българи в България - Фалмис ме поканиха да поставя нов танц на ансамбъла по програма на НФК,  свързана с любителското изкуство 2022 г. Това бе фолклор, който не бях изучавал обстойно до сега, и бе голямо предизвикателство за мен като хореограф и творец да поставя нещо ново и нетрадиционно – фолклора на банатските българи с корените му в България. Задачата ми бе много отговорна и сериозна, тъй като трябваше да проуча фолклора на банатските българи. За това ми помогнаха много материалите, които имам от Копривщица и информацията за банатските българи, която има в интернет.

Композиторът Марек Дяков с премиера на нов танц "Южнобанатски игри"

 

1. Изненада ли Ви молбата на Дружеството на банатските българи в България - Фалмис да създадете музика за нов танц, който да разказва историята на общността?

Да, наистина за мен беше приятна изненада Вашата покана, защото имам специално отношение към българските общности зад граница, поради много причини, които сигурно са ви известни. От друга страна всяка различна провокация за творчество е добре дошла в съзнанието ми. Те дават нов импулс, нова звукова среда и начин на мислене и изразяване. С голям интерес изучавам музикалните специфики на всички региони в страната ни, които са много богати и колоритни.

Falmis и приятели 2022

 
Дружеството на банатските българи в България – Фалмис по традиция организира голям годишен концерт под надслов „Falmis и приятели“, в който участват банатски българи от България и Румъния. Вицепрезидентът на Република Бълария г-жа Илияна Йотова е патрон на събитието за пореден път и отново ще уважи празника с присъствието си.
Концертът се осъществява с подкрепата на Фондация "Българска памет" и д-р Милен Врабевски, Католическа енория "Свети Йосиф" - София и др.