До  Управителния съвет
на “Дружество на банатските българи в България - Фалмис”
 гр. София 1404, р-н Триадица,
  кв. “Гоце Делчев” бл. 24, вх Б, ап.30 И  С  К  А Н  Е

 

От ..........................................................................................................................                                  ЕГН....................................., адрес....................................................................... телефон............................................., email.........................................................

 

Уважаеми дами и господа,

Желая да бъда приет/а за член на “Дружество на банатските българи в България - Фалмис”.
Смятам, че ще уважите желанието ми.

 

 С настоящето искане се съгласявам личните ми данни да бъдат използвани за целите на Дружеството съобразно Политиката за защита на личните данни публикувана в сайта на дружеството (http://falmis.org).

 

 

.......................20... г.

гр./с. .........................
 С почит: ....................................

 

Изтегли във вариант .doc