УСТАВ

НА  ДРУЖЕСТВОТО НА БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ В БЪЛГАРИЯ - ФАЛМИС

 

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Наименование
Чл. 1.  (1) "Дружеството на банатските българи в България - Фалмис" е доброволно сдружение с нестопанска цел, представляващо самостоятелно юридическо лице след вписване в съдебния регистър.

Име, седалище и срок
Чл. 2.  (1) Името на Дружеството е „Дружество на банатските българи в България - Фалмис” /ДБББ - Фалмис/, като по нататък в устава се нарича „ДРУЖЕСТВОТО”.
(2) Седалище на Дружеството и адресът на управление са в София гр.София 1379, район Възраждане, кв.Сердика, бл.13. ет.3, ап.11
(3) ДРУЖЕСТВОТО се създава за неограничен срок.

Предмет на дейност
Чл. 3. (1) Поддържане на културни връзки с общностите на банатските българи в другите държави, изучаване и популяризиране в Република България на историята на банатските българи, тяхната етнография, фолклор, литература и др.

Цели. Средства за постигане на целите
Чл. 4.  (1) ДРУЖЕСТВОТО има за цел опазване и развиване на българските традиции и обичаи, наследени от дедите ни, поддържане у своите членове високо национално съзнание и любов към родината, съхраняване на дълбоките връзки с роднините в страната и чужбина.
    (2) Средствата за постигане на целите на дружеството са:
- като организира културни прояви и беседи, концерти на хорови и танцови фолклорни състави и др.
- като осигурява подпомагането на банатски българи и техните наследници, логистично или осигурявайки им нужния специалист.

Определяне на извършваната дейност. Нормативна основа
Чл. 5. (1) ДРУЖЕСТВОТО осъществява дейност в полза на членовете си.
(2) Дружеството осигурява своята дейност на базата на действащото законодателство на Република България, настоящия устав, вътрешните правила за организация на ДРУЖЕСТВОТО и решенията на ръководните му органи.

ГЛАВА II
ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ
Чл. 6. (1) Основните принципи, по които ДРУЖЕСТВОТО осъществява дейността си са:
-    доброволност на членството
-    право на членовете да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на дружеството
-    изборност и мандатност на ръководните органи и периодична отчетност пред Общото събрание
(2) ДРУЖЕСТВОТО изгражда свои клонове в градовете на страната, където живеят банатски българи
(3) ДРУЖЕСТВОТО действа на принципа на самоуправлението .

ГЛАВА III
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство - условия
Чл. 7.  (1) Членството в ДРУЖЕСТВОТО е индивидуално и колективно.
(2) Член на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде всеки гражданин, навършил 18-годишна възраст, който приема и спазва настоящия устав и редовно плаща членския си  внос.
(3) Колективното членство се осъществява от юридически лица и сдружения на граждани, които приемат устава и редовно плащат членските си вноски.

Приемане на нови членове
Чл. 8. (1) Приемането на нов член на ДРУЖЕСТВОТО се извършва от Управителния съвет въз основа на писмена молба.
(2) На първото редовно заседание след подаването на молбата Управителният съвет я разглежда и взема решение по нея с обикновено мнозинство.

Права на членовете
Чл. 9. Всеки член на ДРУЖЕСТВОТО  има право:
-    да избира и да бъде избиран в ръководните органи;
-    да прави предложения, отнасящи се до дейността на ДРУЖЕСТВОТО и до членските му права;
-    да участва в дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
-    да се ползва от социалните и битовите придобивки, създадени от ДРУЖЕСТВОТО;
-    да получава информация за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
чл. 10. Всеки член на ДРУЖЕСТВОТО е длъжен:
-    да спазва устава на същото и решенията на ръководните органи;
-    да плаща редовно членския си внос;
-    да съдейства за организационното и финансовото укрепване на ДРУЖЕСТВОТО и популяризиране на дейността му в обществото;
-    да присъства редовно на организираните от ДРУЖЕСТВОТО прояви

Прекратяване
Чл. 11. Членството в ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:
А) по собствено желание
Б) при неплащане на членски внос над една година
В) при грубо нарушаване на устава
Г) при извършване на умишлени действия в ущърб на ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 12. В случаите на букви „Б”, „В” и „Г” на предходния член, решението за прекратяване на членството се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство.

Набиране на членски внос
Чл. 13. Размерът на членските вноски, начина и сроковете за плащането им се определя с решение на Управителния съвет.

ГЛАВА IV
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
Чл. 14. Ръководните органи на ДРУЖЕСТВОТО са:
-    Общото събрание
-    Управителен съвет
-    Председател
-    Зам.-председател
-    Секретар
-    Контролен съвет

Общо събрание
Чл. 15.(1) Висш ръководен форум на ДРУЖЕСТВОТО е Общото събрание, в което участват всички членове на ДРУЖЕСТВОТО.
(2) Управителния съвет може да свика Общото събрание, в което да участват избрани делегати на клоновете на дружеството. Нормата на представителство се определя  от Управителния съвет. Колективните членове – юридически лица се представляват от техните законни представители, вписани в решението за регистрация.

Свикване
Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от Управителния съвет чрез писмено съобщение, което съдържа данни за часа, мястото на провеждане, както и дневния ред на събранието. Съобщението трябва да бъде направено не по-късно от две седмици преди датата и обявено във всички клонове.
 (2) По искане на най-малко 1/10 част от членовете на дружеството Управителния съвет е длъжен да свика Общото събрание при условията на предходната алинея.
(3) Поради пространствената разпръснатост на членовете събранията при нужда могат да се провеждат и чрез помощта на конферентна връзка в интернет. Участието на членовете ще се счита за легитимно.

Кворум
Чл. 17. (1) Общото събрание се счита за законно, ако е редовно оповестено и на него присъстват най-малко ½ плюс 1 от членовете на дружеството.
 (2) Ако в предварително известения час не се набере неоходимия кворум, заседанието се отлага за един час по късно при същия дневен ред. При повторно свикване събранието се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Чл. 18. (1) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство.
 (2) Решенията за промяна на устава, прекратяване дейността на ДРУЖЕСТВОТО или сливане с други юридически лица с нестопанска цел, се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

Чл. 19. (1) В Общото събрание всеки делегат има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощно.
 (2) Никой член не може да гласува, когато се решават въпроси, засягащи него, негов съпруг, низходящ, възходящ роднина по съребрена линия и по сватовство до втора степен.

Компетентност
Чл. 20. Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО:
1.    Приема, изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО.
2.    Избира и освобождава ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и членовете на Управителния съвет, избира и освобождава членовете на Контролния съвет.
3.    Взема решение за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО или за сливане с друго дружество с нестопанска цел.
4.    Приема отчета на Управителния съвет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО през изтеклата година.
5.    Приема годишния финансов отчет.
6.    Приема програма за работата на дружеството.
7.    Решава и други въпроси от особена важност за ДРУЖЕСТВОТО.

Управителен съвет
Чл. 21. (1) Управителният съвет на ДРУЖЕСТВОТО се състои най-малко от 5 члена от които: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и двама членове.
 (2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години.

Правомощия
Чл. 22. Управителният съвет има следните правомощия:
1.    Осъществява цялостната оперативна, организационна, финансова, международна и др. дейност на ДРУЖЕСТВОТО.
2.    Избира ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и СЕКРЕТАРЯ на ДРУЖЕСТВОТО.
3.    Организира изпълнението на решенията на Общото събрание
4.    Приема нови членове.
5.    Подготвя и представя на Общото събрание годишния финансов отчет.
6.    Изготвя отчет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО за всяка изтекла година.
7.    Регламентира размера и набирането на членски внос и решава други въпроси, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО и произтичащи от този устав.
8.    Изготвя правилник за дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

Заседания, кворум, решения

Чл. 23 (1) Управителният съвет се свиква на заседание от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на ДРУЖЕСТВОТО чрез писмена покана при условията на чл. 16, ал. 1 най-малко веднъж на два месеца.
(2) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако присъстват най-малко ½ +1 от членовете му.
(3) Управителният съвет взима решения с обикновено мнозинство.

Председател – компетентност

Чл. 24. Председателят на ДРУЖЕСТВОТО:
1.    Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
2.    Представлява ДРУЖЕСТВОТО в отношенията с трети лица и подписва документи от негово име. При отсъствие упълномощава зам.-председателя или секретаря за това.
3.    Свиква Управителния съвет и ръководи заседанията му.
4.    Осъществява текущото ръководство и контрол на дейността на ДРУЖЕСТВОТО.
5.    Председателят се разпорежда с финансовите средства на дружеството заедно със зам.-председателя и секретаря.
6.    Ръководи разработването на краткосрочни, средно-срочни и перспективни програми за дейността на дружеството, годишния отчет, финансовия отчет, като ги внася за приемане от Управителния съвет.

Мандат
Чл. 25. (1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на дружеството се избира за срок от три години.


Представителство
Чл. 26. ДРУЖЕСТВОТО се представлява от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


Секретар
Чл. 27. Секретарят на ДРУЖЕСТВОТО осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет и разпорежданията на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

Контролен съвет
Чл. 28. (1) Контролният съвет се състои от три члена.
 (2) Съветът упражнява превантивен и последващ контрол върху финансовата и оперативна дейност на ДРУЖЕСТВОТО.
 (3) Контролният съвет избира свой председател и секретар.
 (4) Председателят на Контролният съвет участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.
 (5) Контролният съвет има право на достъп до цялата документация на ДРУЖЕСТВОТО, да изисква информация за всички въпроси, касаещи дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА V
ИМУЩЕСТВО
Чл. 29. (1) ДРУЖЕСТВОТО набира имуществото си от:
-    Членски внос
-    Спонсориране от физически и юридически лица
-    Дарения, завещания и др. от физически и юридически лица
 (2) Разпореждане с имуществото на дружеството се извършва по решение на Управителния съвет.

ГЛАВА VI
ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ
Чл. 30. (1) ДРУЖЕСТВОТО може да издава собствени печатни издания и да подпомага други такива.
 (2) ДРУЖЕСТВОТО може да издава собствени аудиовизуални продукти и да подпомага други такива.

ГЛАВА VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 31. ДРУЖЕСТВОТО може да бъде прекратено:
-    По решение на Общото събрание
-    От съда в предвидените от закона случаи.

ГЛАВА VIII
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 32. За уреждане на всички въпроси, неуредени с този устав, Управителният съвет приема вътрешни правила за работа и организация.

Този устав е приет от Учредителното събрание на Дружеството на банатските българи в България, проведено на 26 май 2007 г. в с. Бърдарски геран. Променен на Общо събрание, проведено на 26 юни 2010 г. в Бърдарски геран.