Телбизов 1

 

На 25 септември в Стар Бешенов бе открит бюст-паметник на Карол Телбизов - човекът, на когото банатските българи дължат голяма част от твоята известност. Инициативата е на Културната фондация "PG 33". Представяме и част от докладите на конференцията, състояла се след церемонията по откриването.
 
Повече снимки ще намерите тук. 
 
Bišnuvenete pu inicijativata, i prez truda na kulturnata fundacija ,,PG 33” , sa imali prelegata da zamati del na 25 sept 2011 g. na idin izvanredin praznić, idinstven u celata dalgjugudisna istorija pu teze mesta: udkrivanjetu na busta na pručutija banatčenin prof. dr. Karol Telbizov i simpozium ,,Prof. Karol Telbizov, predstavitelna ličnus za kulturata na banatsćite balgare palćene”.
 
Sled gulemata misa, u 12 sahate sate prebranite u čarkvata sa se premestili naoklu novija pametnić ud napreć paraćijata, za da praznikuvat udkrivanjetu na toze spomen, napravin ud mladija skulptor Laurenciu Balca. Rituale gu-j utoril Dr. Augustinov Perku ud starnata na kulturnata fundacija, kojtu ij pukanal direktora na Fundacijata prof. Kalčov Konstantin da udkrij pametnika. Toj, zajdnu s dica ublekani u narudna nusija, ij manal platnotu ud na ćipa u rakupleskanjetu na asistencijata. Sled tuj Gusp. Parok Vasilcin Jan ij blagusvil spomena i ij ubadil nekolku hurti u kujatu ij spuminal za dlaznusta na seku pukulenji da si pustuva minatotu i gulemite hora. Dešterete na prof. Telbizov, gusp. Ana Telbizova-Bertalan ij prečala pismotu – pozdrav na 90-gudisnata ji majća , Marija Vekova-Telbizova, kojatu maj celija zuvot si-j pusvetila, zajdnu s tejna maž, za balgarskata kauza i za zapazvanjetu na bugatotu naslidstvu na našte prededve.
 
Sled tuj birova Nakov Georgi, s nekolku pufalni hurti ij spumenal za gulemija i prepuznatija ud celata balgarska nacija specijalist i professor pu pravu u Varnensćija Universitet. Na kraja na tuje skromnu, no čudesnu praznikuvanji ij hurtuval Gjuka Gergulov, kojtu ij spuminal vrastenjitu na Telbizov u negvite milni  i milvani duma, za da stražuva niprekasnatu, nad sadbata na negvite brajće i na tejnite naslidnici, za kujatu ji navaršil tolkus mlogu i čudesni raboti, prez kujatu ij zapuznal sas sveta tejna žuvot, kultura , ubičaje i tradiciji. Sled tarzestvotu sate prebranite sa dubavili za pomen pu idna fotografia s pametnika na prof .Karol Telbizov.
 
U 16 sahate se-j daržal spuminatija simpozium. S tazi prelega sa zali hurtata na red sate kujatu sa imali publikuvani materjale u brošurata, napičetina za tuj praznikuvanji. Rabotite  na simpoziuma sa bli mamni ud Dr. Augustinov Perku, a sa hurtuvali na red gusp.Ana Telbizova-Bertalan, birova Nakov Georgi, Gjuka Gergulov, Marijka Parvan, Kalcov Konstantin, Mirciov Perku. I doc. Dr. Jonka Najdenova, avtor na truda ,,Ungarija i duhovnija žuvot na Banatsćite Balgare [1867 -1918]” ij ubadla nekolku hurti za cenuvitotu delu na prof.Telbizov, a ing. Manjov Venc ij predstavil idna proekcija s izglede ud Star Bisnov urede i delve ud narudnata nusija i nekolku ud trudovete na Telbizov.
 
Sate kujatu sa zali del u prazničnite dejnusti na toze idinstven, izvanredin denj, sa bli razvalnuvani ud satu videnu i čutu za toze, vajda naj-gulemija naslidnić na banatsćite balgare. Pukraj mlogjiete bišnuvene ij imalu i zadosta mlogu gustene. Kaćetu sam spumenal ij bla dešterete na praznikuvanija, Ana Telbizova-Bertalan s tejna drugar ud Budapešta, Jonka Najdenova i istorika Takacs Janos Gyozo ud Ungarija, puznati i sarcati balgare palćene ud Brešca, Timisvar, Smiklus i drugjie mestnusti ud Rumanija.
 
Aktivni učastnici u sate kulturni dejnusti, vazani s tuje veličanstvenu praznikuvanji sa bli birova  Nakov Georgi i bivšija deputat i predstavitel na balgarete u ruminsćija parlament ing. Mirčiov Perku.                                                        
GERGULOV  GJUKA
 
PS.
 
U različni diskusiji se-j izkazala idejata či bi blo mloigu dubre aku toze cip bi se izdignal i u Bulgarija, osubitu  u Bardarsćija Gjaranj, kadetu ij zuvel idno vreme i u Varna, kadetu ij rabutil naj-više Prof. dr. Karol Telbizov. 
 

 

Телбизов 2

 

KASI BELEŽĆI NA PORTRETA NA MOJA BAŠTÁ, PROF. KAROL TELBIZOV
 
        Moja baštá , prof. Karol Telbizov , rudén u 1915 g. U Stár Bišnov , ij bil gord naslidnić na banátsćite balgare i niumurén rabotnić za satu balgarskotu.
      Toj ij dubávil témelnu klasičesku preprávenji u vremeto katu ij bil škulár, a zaštotu se-j utránal zaubikulén ud različni kulturi ij stánal čeleć sas šaroći interese.Toj ij čal mlogu i lésnu na palćensći ,balgarsći,latinsći, francusći, nemsći, madžersći i rumansći jazić.
 
Ij ubičel cenuvitite knigji  i s entuziasm gi-j prebirel još ud ditinsćite mu gudini.Sas zaduolstvu i rovil u atikvarnite knižárnici i bilijoteći. Kojtu gu-j punával sigurnu si spumenuva, či s kolku sládći hurti i znájal da prekázva , kolku ij ulagal ondzi kojtu mu-j hurtuval i kolku interesnu ij mogal da sedi na hurta sas sekugu.Toj ij bil náturalin i sas sem utorin gá-j bil zájdnu taj s drugáre juriste ,istoric, etnográfe, kaćétu i smlogjiete mu dubri puznáti i ubičeni négvi banátsći balgare.Tija makár gá sa bli dubre prejati u nášte dumá i sa mu nosli sé pu neštu novu ud Bišnov ud Vinga ud Timišvar.S tej ij hurtuval palćensći i homa se-j videlu kaćé se vrášte u mladéžćite mu gudini  kaćé mu bljaska u učite plámaka na mladusta.
 
    Na námu dicáta sas osubitu valnuvanji  ij prekázval za Banáta.
Prez nizabrávnite letni vakánciji kujatu smi gji prekárvali u Brdársći Geranj u Vinga sas spomenete na bába i deda satu ud novu sj sažuvevalu.
    Moja baštá si-j imál négva svet-bugát vinéc ud spomene ,žélbi, ideji, realnus.
Idin blažén čeleć ,kojtu s négvata punizna rabota ij pumognal za ubugatevanjétu na mloguvekovnata kultura na banátskata obštnus.
Idinstvena négva žélba ij blá da naprávi puznáti na sat svet, mlogjiete bugáti i idinstveni cennusti na banátsćite balgare.
 
S mojta májća Marija Vekova banátčenća ud Vinga sa rábutili celija žuvot za balgarskata káuza , za zapázvanji na bugátotu nadslidstvu na nášte prededve.
 
Ana Telbizova Bertalan
 

 

Телбизов 3

 

TRADICIONIN BIT I KULTURA NA ANÁTSĆITE BALGARE
USNOVIN TRUD NA KAROL TELBIZOV I MARIJA VEKOVA TELBIZOVA
ZA PALĆENETE BALGARE
 
Napreć s blizu pulvina vek, u 1963 g., za banátsćite balgare-palćene ij bil storin idin kulturin monument, kogutu vremeto, kujétu taj barži mineva, ni gu uveteva, ni gu ujéftineva, negu gu právi sé po-blestašt i sé po-cenuvit. U tazi gudina Balgarskata Akademija na Naukvete ij izdála u Sofija LI-a (pedsetiparvata) kniga na SBORNIKA za nárudni umotvorenija i narodopis, - Tradicionin bit i kultura na banátsćite balgare, idin izvanredin trud, pudpisan ud dr. Karol Telbizov i Marija Vekova-Telbizova. Taze kniga ij parvata – za žálus i sétnata – kujatu razgladva i predlága pudpalnu bita, t.j. náčina za žuvot i kulturata – materijálna i duhovna –na balgarete-palćene ud Banáta.
 
Prepuznávam či ni sam kompetentin da presadvam i da precenevam taze etnográfska čudésa, prez kujatu idno manenu kupče, véć ud stotni gudini uddelénu ud dumuvinata balgare, ij zapuznátu za sveta sas sate négvite čudésni skapucénusti, storini s talent, maka i izdarželivus. Za tuj predlágam da razganémi zájdnu listáta na knigata i da zabeležimi, na kasu, pu neštu po-glávnu za seku idin del.
U predgovora čitátela se zapuznáj s náj-glávnite raboti, svazani s knigata:
Kuja sa banátsćite balgare
Kakvi starni na žuvota se predstávet i za kujé vreme
Uputrebuvanata literatura
U kuja gudini ij bil prebrán nužnija materijál
Strukturata na knigata:
I.-ja del: materijálnata kultura
II.-ja del: vervanjéta i ubičáje
III.-ja del: nárudna literatura
 
Se spumineva či za nusijata se-j izdála sé ud tezi autore, knigata: „Nárudnata nusija na banátsćéte balgare“.
Za informátorete, ud kujatu ij prezat etnográfsćija materijál, se predstáve idno listu s imeta ud seláta: Vinga – 8 licá; Stár Bišnov – 10 licá; Telepa – 1; Bréšća – 1; Dénta – 2; Modoš – 2; Kának – 1; Ivánovo – 1; Gjurgjevo – 1; Bardársći Gjeránj – 2; Asenovo – 2.
Slédva, kača uvod, idin materijál za „banátsćite balgare u minatotu i sigá‘, kadetu náj-parenj ima istorijata na zasélvanjétu i seláta, kadetu žuvejat u Rumanija, Jugoslávija i Bulgárija, a na krája, na kasu za fizičesćija tip i karákter na banátsćite balgare i za jazika. Interesnu ij da spuminémi broja na palćenete u različni gudini: 1770 – 8683 duši, 1841 – 12000 duši, 1880 -18298 duši, 1900 – 10944 duši, 1910 – 13536 duši razprasnati u 20 selá: Bišnov (5361 duši), Vinga (2701), Telepa, Bréšća, Dénta, Modoš, Čakova, Deta, Gjurgjevo, Belo Bláto, Lukáčfalva, Stári Léc, Kának, Ivánovo, Ištvánhola, Režoháza, Varšec, Kovin, Veliki Bečkerek, Kikinda.
 
Svazanu s broja na banátsćite balgare u vremeto katu se-j izdála knigata, Telbizovete taj računat, či u dváta dela na Banáta – ud Rumanija i ud Jugoslávija – žuvejat sassém 18000 duši, ud kujatu 12000 u Rumanija i 6000 u Jugoslávija. A aku se računat i 6000 banátsći balgare u Balgárija i kulu 2000 razprasnati pu celija svet, sassém broja na banátsćite balgare ij 25000.
 
Za fizičesćija tip na balgarete ud Banáta se spumineva či na rast sa sredni, no osubitu u Bišnov ima i po-jadri mažje, s oklučestu lici s kokalesta snaga, murgava koža i tamni oči. Tija sa mirni, punizni i rabutlivi hora. Barži uluvat seku zanaját, ni se fálat i ni ištat da gji fálat. Sea grižat za tejna rod i familja, za kujatu sa gutovi na makár kakaj álduv. Za vazani sas stárotu, sas ubičájete na tejnite prededve i mlogu daržat na verata i na čarkvata.
 
U celotu vreme ud katu sa si napusnali dumuvinata sa hurtuvali sám na tejna jazić, makár či sa bli zaubikuléni ud lucći nárude. Banátsćija jazić ij kadarin da izkáži sate miselji i useštbi, vazani sas sélsćija žuvot. Spured napreduvanjétu na tehnikata i uminnuvanjétu na žuvota, sa moreli da zemet na zájam novite hurti ud nárudite s kujatu sa žuveli, zaštotu s Bulgárija málku sa bli vazani. Sa prejali latinsćite sluvá, s kujatu ij napisana i parvata kniga u 1851 g. – Kátaćizmusa ud Imre Berec. Skoru sa počnali da učat i da puznávat i balgarsćija literaturin jazić.
 
U parvija del na knigata se predstáve materijálnata kultura na banátsćite balgare. U 12 glavi sa upisani na drébnu, s ilustráciji i primere, sate zanajáte, kujatu sa puznáti, i praktikuvani ud balgarete ud Banáta. Usnovnata rabota, prez kujatu banátsćite balgare si usigurevat ranata za žuvota, ij paurijata – zemedelstvutu, na kujétu ij pusvetén idin gulem tál ud knigata. Sled tuj, utránvanjétu na márvite, kujétu ij glávnu za zemedelstvotu i ránenjétu na horata. Sa spuminati i ne tolkus glávni raboti, kaćétu matkárstvutu i ribulova. Megju dumášnite zanajáte se hurtuva za prerabotvanjétu na darvotu, na kožite, na kunopete, na valnata, na svilata i taj dálja. Ij predstávin tipa na kaštite, u kujatu žuvejat, kaćé se gradat i kaćé sa uredéni. Se zapuznájmi s ranata na horata i preprávenjétu na jádenjétata, tipični za banátsćite balgare, a na krája ij hurta i za ditinsćite igrulći i za muzikálnite instrumente.
Drugjija del na knigata predstáve vervanjétata i ubičájete na banátsćite balgare. Ij hurta či kako vervat , za sveta détu se vidi naoklu, a sled tuj za nividenija svet ali verata u Boga – teologijata i demonolagijata. No banátsćite balgare  vervat i u silata na magjite, svazani sas stopansćija žuvot, ama osubitu s ljubovta. Za cerenjitu na različni bolesti imat nárudna medicina, prez kujatu cerat sate hora i dicá, no i márvite prez vetrinárnata medicina. Sé u toze del sa predstávini i ubičájete s ráždenjétu i utránvanjétu na čeleka, svátbenite ubižáje i ubičáje svazani sas smraćta i zakupávanjétu na umrenite. Sled tuj u knigata se predlága i idin nárudin kalindár sas sate po-glávnite deni i práznici preku gudinata. Sa spuminati igrite, kujatu se puznávat i s kujatu se zabávet banátsćite balgare, a sled tuj tejnite táncve i muzikata.
Tréćija del na „Tradicionin bit i kultura na banátsćite balgare“ mu zapuznáva s nárudnata-pismena i ustmena – literatura. Se hurtuva náj-parenj za pesmite, ud kujatu sa predstávini, sistematiziranu, 124 nárudni pesmi, a sled tuj se zapuznájmi s nárudni prikazći, šalni, legendi, staréšći hurti, puguvorći, gátanći i naričenjéta.
 
U parvotu mu (i idinstvenotu) izdávanji, „Tradicionin bit i kultura na banátsćite balgare“ ima sassém 363 starni, prez kujatu se-j uvekuvila nárudnata kultura i ubičájete, na idin balgarsći rod, kojtu dalgji gudini deléku ud dumuvinata ij storil čudésni, remnivi materiálni i duhovni cennusti. Ávtorete  sa naprávili idna izvanredna rabota, kaćétu mi-j spuminala ličnu u mája 2007 g. Marija Vekova-Telbizova, či sa se svazal s náj-gulemite etnográfe ud Bulgárija i sa ulogali strášin trud za puprávenji i publikuvanji na materijálete. I, uistena, toze trud ij stánal idna savaršéna rabota, kujatu ij usnova za seku izsledvanji na žuvota na balgarete ud Banáta.
 
Ni računa za greška, či truda na Telbizovete se-j napičetil na balgarsći literaturin jazić, s kirilica, či prez tuj kulturata na banátsćite balgare se zapuznáva s celija balgarsći nárud. No ij gulem nidustátak, či banátsćite balgare ni puznávat i ni znájat da četat literaturnija balgarsći jazić, ali sassém málku i slábu, zaštotu pišat i četat na latinsćite sluvá. Báš za tuj, katu sam imal prelega, sled usnuvávanjétu na nuvinata na banátsćite balgare u 1990 g., du meseca septembera 1999 gudina, sam publikuval u seku broj delve ud knigata, taj či sa se javili 132 starni ud knigata, biz ilustráciji no s latinsći sluvá i na banátsćija govor. Za žálus ud tugáz nikuj ni spumineva taze usnovna kniga, kujatu bi trebalu da stigni u rakata na seku banátsći balgarin i da badi puznáta i pučitvana, makár kača idin svet spomen na idno veličánstvenu i bugátu minatu.
 
„Tradicionin bit i kultura na banátsćite balgare“ zájdnu s drugjjete knigji na dr. Károl Telbizov, mož i treba da ustáni idin glávin faktor za zapázvanjétu na kulturata i tradicijite na banátsćite balgare palćene, a prez tuj za pumogni da udcelej, da gu ima toze rod još dalji gudini.
 
                                                    Prof.Gjuka Gergulov
 

 

Телбизов 4

 

UDKRIVANJI NA ĆIPA NA PROF.DR. KAROL TELBIZOV U STÁR BIŠNOV
 
Dnéšnija denji,25 sept. 2011 g. , treba da se zapánti i da badi zabelezan u listáta na remnivata istoria na palćenete balgare ud Stár Bišnov i ud celija Bánat. Zuvejmi dnés idnija gulemi momente, kuga , za paruv pać u blizu 300 gudišnija žuvot pu teze blagusvéni mestá, bišnuvenete izdigat ćip na idin gulem sin na Bišnova.
 
Mož da ričemi či dnés Karol Telbizov-Grásulova stiga u négvite milni i milvani  dumá, se vrášte sled idin mlogu dalag pać, détu gu-j krenal ud dite, ud tejnata sirmáška kašta, ud bišnovskata škula i gu-j svaršil kača profesor u visoćite škuli ud Várna. Sat negva žuvot i trud, détu gu-j ulogal, svedoči jásnu či dušata mu za tuke-j milela, za tuje remnivu banátsku mestu, za teze mudri i dubri hora, za tejnata čudésna, idinstvena kultura, kujétu zlamenuva vera , tradiciji , ubičáje, nusija pesma i igra. Svedočat tuj négvite knigji, prez kujatu, s izvanredna profesionálnus I talent, ij naprávil bizsmartin žuvota i kulturata na banátsćite balgare-palćene.
 
Ud dnés natáta, ud tuje pušténu centrálnu mestu na Bišnova, profesora Karol Telbizov simboličnu za slédi naša žuvot.I da li za mu remnuva, da li za se rádva na unuj détu za vidi? Za čuj li jos zadalgju palćenska ,milna hurta, za se nasladeva li na  mladinskata hubus, čudesnu naćična s blestaštata, skapucéna nusija, za remnuva li na mládi , silni i pušténi pukulénjeta, kujatu da usigurat trájnusta u vremeto na toze rod?
 
Ali-pazi Bože! – Za ima prukletata sadba da badi svedok na upádenji, na rasipvanji, na uništvanji na satu unuj, za kujétu si-j pusvetil žuvota? Belecite za zlo-rasipvanji, ustarevanji i umirenji sa strahuviti!... Vájda sám idna čudésa mož da umine dramátičnotu stánji! A za stvárenji na taze čudésa i toze ćip na Karol Telbizov mož ,treba i sekać za pumogni… Častu pate za minemi pukraj négu.i sekupać, makár s idin kas pogled  da gu puzdrávem i da si spuminémi négvata gulema, palćenska dusa! Négva spomen da mu kripi u milata kantu satu unuj, détu-j náštu i da mu ujákniva izdarzelivusta, olete i tvardusta u truda za upázvanji na skapucénustite na sobstvenata kultura i ubičáje kujatu sa idinstvenu, istensku blágu za náša rod.
 
Žéla da si izkáža i zafálnusta kantu unezi, kujatu sa naprávli da mož da se stori toze ćip.U paruv red ij kulturnata Fundáćija ,,P.G. 33” kujatu ij pudjala idejata i trušaka na stvárenjétu  i izrabotvanjétu na toze spomen.Da spumenémi i da zafálem i na skulptora-artist Laurentiu Balca kojtu s talent i s nastojna duša, dubrovolnu ij izvaršil taze čudésna rabota. Da puzdrávem i da zafálem ud své sarci na dešterete na Karol Telbizov, gosp. Ana Telbizova- Bertalan, kujatu ij naprávla mlogu za vazdiganjitu na hubusta i na cenuvitusta na toze praznić, i ne márela nikakvi trudnusti za da badi megju namu na toze práznić u Bišnov.
 
Na ,sincata kujatu smi prebráni, dupusneti mi  da naračem da pántat toze denj, da puštuvat spomena na toze gulem bišnuvenin i osubitu da slédat négva primer za mila i pučitvanji, kantu sate duhovni i materiálni cénusti na banátsćite balgare palćene náj više na bišnuvenete.
 
                                                                     Prof.  Gjuka Ghergulov
 

 

Коментари  
+3 #1 Guest 27-09-2011 14:04
През далечната 1976 г.имах наложената възможност да се срещна и беседвам с проф. Карол Телбиз.Той беше рецензент на дипломната работа на наша близка и по този повод организирахме срещата с него. Впечатли ме ерудицията, дълбочината на аналитичната му мисъл, благия му глас и автентичния баначенски говор ( на който ние неумело пригласяхме). Такъв запомних нашия проф. д-р К. Телбиз - човек на научната мисъл, словото и перото, отдал творческите си години на каузата на банатските българи, заемащ по достойнство почетно място в челните редици на нашите предци.
Добавете коментар