For Spanish see below

(на снимката: първи братовчедки Катерина Саламанова (дъщеря на Франа Радкова) и Франа Ронкова (дъщеря на Ана-Мария Радкова), последната им снимка от 2019 г.)

(en la foto: primas hermanas Katerina Salamanova (hija de Frana Radkova) y Frana Ronkova (hija de Ana-Maria Radkova), su última foto en el año2019.)

Търсенията ни в Аржентина намират същите усилия в обратна посока, а нашите роднини там започват да се завръщат при корените си . Като медиатор (посредник) в търсенето, всички ще се събират при мен и после отново ще тръгват по белия свят, да се надяваме вече поне малко по-подреден.

Рикардо Велчов от Буенос Айрес е направил родословно дърво и търси своите роднини в Бърдарски геран:

 "Скъпа Светлана,

Аз съм Рикардо Велчов, бащата на Ева Велчов. На 64 години съм и съм лекар. Син съм на Томас Велчов (България) и Анастасия Густинова (Аржентина), внук по бащина линия на Петра Топчева и Томас Велчов (българи, които не познавам) и внук по майчина линия на Карлос Густинов и Роза Раткова (българи, емигрирали в Аржентина). Прилагам родословно дърво.

Карлос Густинов е роден на 12 юли 1902 г., а Роза Раткова на 27 април 1904 г. Пристигат женени в Аржентина на пристанището Енсенада в Ла Плата, провинция Буенос Айрес през 1920 г. Карлос умира през 1969 г., а Роза през 1988 г.

Томас Велчов е роден на 1 юни 1923 г. и пристига в Аржентина след Втората световна война. Умира през 2004 г.

Всички те са от Бърдарски геран. Моята майка, Анастасия Густинова, е дъщеря на Карлос и Роза. Родена е на 23 декември 1930 г. и умира на 15 януари 1978 г.

Искам да разбера дали има роднини, с които мога да се свържа и искам да имам българско гражданство, но не знам как да получа съответната документация в България".

1963 photo, from left to right

Above: My uncle Iosco Budurov, my grandfather Carol Gustinov, my aunt Petra Gustinova, my cousin Mirta Budurova, my father Tomás Velchov, my mother Anastasia Gustinova, my grandmother Rosa Ratkova.

Below: my cousin Juan Carlos Budurov; me; my sister Miriam Velchova (with my grandmother).

In this photo who is toasting with my grandfather Carol is Pedro Budurov, who is surely the person who was in 1969 in Bradarski Geran.

In this 1963 photo I am with my father Tomas Velchov, my mother Anastasia Gustinova and my sister Miriam.

In this photo from left to right I am with my wife Silvia, my cousin Mirta Budurova and her husband Aníbal and Iván Mladenov ..

.....................

Ден след публикацията на писмото като пост в профила ми във Фейсук се появи първата следа, която се оказа толкова мощна, че очерта цялата сила на начинанието.

Да градим мостове, по които да преминават хора. Да събираме съдби, спомени, минало и бъдеще. Историите за банатските българи в Аржентина, за заминаванията и намиранията, за мъката и паметта ще станат нещо много повече от кампания на Фалмис.орг., дори нещо повече от бъдеща книга или филм. Те ще СА животът такъв, какъвто трябва да бъде – изграждащ, пълен с надежда, къпещ се в сълзи и разказващ истории. За да се помнят такива малки неща, които са всъщност съществественото в този свят – като ония пет кърпички с по пет долара от сестрата в Аржентина за останалите в Бърдарски геран нейни пет сестри, които никога не е видяла повече от историята на Ана Андровска:

Здравей, Светле,

Надявам се да е удобно да разкажа накратко историята на моята баба Ана-Мария Станчева Радкова, по мъж Хайлемас. Прабаба Франа и прадядо Станчо Радкови са имали шест дъщери:  Роза, Ана-Мария, Франа, Агата, Катерина и Клара.Най-голямата се казвала Роза, която била омъжена за Карол Августинов и с малката си дъщеря Петра (Патушка) заминали навремето за Аржентина. Там се родила втората им дъщеря Анастасия (Нацка). След време и двете се омъжват за мъже с български корени. Много съвпадат имената с описаното от Рикардо. Годината на раждане на майка му е 1930 г.
През 1932 г.се е родила моята майка Роза и са я кръстили на леля й Роза от Аржентина, за да я помнят винаги. От баба знам, че децата им са били с малка разлика.

През 1969 г. или малко по-късно, помня, че беше дошъл един човек от Буенос Айрес в Бърдарски геран и донесе писмо от баба Роза. В него имаше пет много красиви дамски кърпички и във всяка по 5 долара, за всяка от петте сестри: Ана-Мария, Франа, Агата, Катерина и Клара.
Много се развълнувах и не се сещам за още подробности. От баба знам, че съпругът на баба Роза се казвал Карол, там вероятно е Карлос... или просто може да е съвпадение...”

Ето част от братовчедите от тези пет сестри Радкови – Ана Саламанова и Стефан Саламанов (внуци на Франа Станчева Радкова-Бъблева), Дафинка Ронкова и Мария Въчкова (внучки на Ана-Мария), Ани Андровска и Мария Петрова (внучки на Ана-Мария), Екатерина Станчева, Николай и Иван Петкови  (внуци на Катерина). Всяка от тези сестри е имала деца и сега родословието на братовчедите е толкова разклонено, че направо ще стане част от четвъртия том на сборника „Родовата памет на банатските българи”.

(Жената със скръстените ръце е Ана-Мария, бабата на Ана Андровска)

(La mujer de brazos cruzados es Anna-Maria, la abuela de Anna Androvska)

(втората от дясно права е Катерина/Ката/, а втората от ляво права е Клара)

(la segunda de la derecha es Katerina / Kata /, y la segunda de la izquierda es Clara)

(на тази снимка са три от сестрите с част от децата и част от внуците на сватбата на Илия Рашков Петров, брат на Екатерина Станчева, в Смолян)

(En esta foto aparecen tres de las hermanas con algunos de los hijos y algunos de los nietos en la boda de Iliya Rashkov Petrov, hermano de Ekaterina Stancheva, en Smolyan)

(Братовчедки по майчина линия - от дясно Ана Саламанова, до нея Дафинка Радкова, Мария Рафаилова и от ляво Ана Андровска)

(Primas maternas –a la derecha Ana Salamanova, junto a su lado Dafinka Radkova, Maria Rafailova y a la izquierda Ana Androvska)

 

(На годишната среща на Дружеството на банатските българи в България - Фалмис - братовчедките Мария Въчкова, Екатерина Станчева и Ани Андровска 2019 г. София)

(En la reunión anual de la Sociedad de los Búlgaros del Banato( en Bulgaria –y la organización Falmis) – las primas Maria Vachkova, Ekaterina Stancheva y Ani Androvska 2019 Sofia)

.....................................

Las hermanas Radkovi - una en Argentina y cinco en Bardarski Geran

(en la foto: primas hermanas Katerina Salamanova (hija de Frana Radkova) y Frana Ronkova (hija de Ana-Maria Radkova), su última foto en el año2019.)

 

Nuestras búsquedas en Argentina han dado resultados y tambien por parte nuestra.Con mucho esfuerzo y ganas ,hemos encontrado una parte de nuestros parientes , y nuestros familiares allí comienzan a volver a sus raíces. Como intrermediario (mediador) en la búsqueda, todos los familiares se pueden reunir en mi casa antes de salir nuevamente de viajes por el mundo. Esperamos con esperanza un mundo al menos un poco más ordenado.

 

Ricardo Velchov de Buenos Aires ha hecho un árbol genealógico y está buscando a sus parientes en Bardarski Geran: esta carta esta escrita por el.

"Estimada Svetlana,

Soy Ricardo Velchov, el padre de Eva Velchov. Tengo 64 años y soy médico. Soy hijo de Thomas Velchov (Bulgaria) y Anastasia Gustinova (Argentina), nieto paterno de Petra Topcheva y Thomas Velchov (búlgaros que no conozco) y nieto materno de Carlos Gustinov y Roza Ratkova (búlgaros que emigraron a Argentina) . Adjunto un árbol genealógico.

Carlos Gustinov nacidó en el 12 de julio , año 1902 y Rosa Ratkova en el 27 de abril ,año 1904. Llegaron casados ​​a Argentina en el puerto de Ensenada , La Plata, provincia de Buenos Aires en el año 1920. Carlos murió en el año 1969 y Rosa en el año 1988.

Thomas Velchov nacidó en el 1 de junio de año 1923 y llegó a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Thomas Velchov murió en el año 2004.

Todos son  procedentes de Bardarski Geran. Mi madre, Anastasia Gustinova, es la hija de Carlos y Rosa.Ella ha nacidó en el 23 de diciembre de año 1930, y murió en el 15 de enero de año 1978.

Me gustaria saber si tehgo parientes y familiares que puedan contactarme .Me gustaria obtener la nacionaliad búlgara (pasaporte bulgaro). Necesitaría ayda por vuestra parte para poder conseguirlo.

Un día después de la publicación  de la carta( como publicación) en mi cuenta de Facebook, apareció la primera pista, que resultó ser tan poderosa y interesante que describió todo el esfuerzo del nuestro comienzo.

“Tenemos que construir puentes del futuro para que los cruzan la gente del pasdo”.

 Reunir destinos, recuerdos, pasado y futuro. Las historias sobre los búlgaros del Banato en Argentina, sobre el viaje en el estranjero,el alojamiento, sobre el dolor y la memoria ,todas estas istorias se convertirán en algo mucho más que una campaña de Falmis.org, incluso algo más que un futuro libro o película. Serán la vida como debe ser: gente que puede costruir su vida de nuevo, llenos de esperanza, bañados en lágrimas y contando istoria de corazon.

 Para recordar tantas cosas pequeñas y grandes, istorias,desgracias ,destinos de todo ser de este mundo, las cosas mas importantes que te rompen el corazon y el alma.Como esos cinco pañuelos con cinco dólares dentro de una hermana que vive en Argentina que los envia al  resto de sus cinco hermanas en Bardarski Geran, que ella nunca jamas  ha visto sus hermanas.

La historia de Anna Androvska:

“Estimada Svetlana”

Espero que sea conveniente contarte brevemente la historia de mi abuela Ana-Maria Stancheva Radkova, con el apellido de su esposo Hailemas. La bisabuela Frana y el bisabuelo Stancho Radkovi tuvieron seis hijas: Rosa, Ana-Maria, Frana, Agatha, Katerina y Clara. La mayor se llamaba Rosa, que estaba casada con Karol Augustinov .Con su hija pequeña Petra (Patushka) partieron para Argentina. Allí nació su segunda hija Anastasia (Natska). Después , ambas se han casado con hombres de raíces búlgaros. Los nombres son muy similares a los que Ricardo describe. El año del nacimiento de su madre es 1930.

 En el año 1932 ha nacidó mi madre Rosa y la nombraron en honor a su tía Rosa de Argentina, para que siempre sea recordada. Sé por mi abuela que sus hijos fueron una pequeña diferencia de edad.

En el año 1969 o un poco más tarde, recuerdo que un hombre de Buenos Aires había llegado a Bardarski Geran y traía una carta de la abuela Rosa. Había cinco pañuelos muy hermosos y dentro de los pañuelos cinco dolares para cada una de las cinco hermanas: Anna-Maria, Frana, Agatha, Catherine y Clara.

Estaba muy emocionada y no puedo recordar  más detalles. Sé por mi abuela que el esposo de la abuela Rosa se llamaba Carol, probablemente sea Carlos ... o podría ser solo una coincidencia ... "

Estas son algunas de las primas de estas cinco hermanas Radkovi: Ana Salamanova y Stefan Salamanov (nietos de Frana Stancheva Radkova-Bableva), Dafinka Ronkova y Maria Vachkova (nietas de Ana-Maria), Ani Androvska y Maria Petrova (nietas de Ana-Maria), Ekaterina Stancheva, Nikolay e Ivan Petkovi (nietos de Katerina). Cada una de estas hermanas tuvo hijos y ahora la genealogía de los primos y primas estára tan numerosa que pasará a formar parte del cuarto volumen de la colección "Memoria familiar de los búlgaros del Banato".