Управителният съвет на сдружение „Дружество на банатските българи в България - Фалмис“, след решение на УС от 12 март 2024 г., свиква Общо отчетно събрание на 27 март, сряда, от 19,30 ч. на посочен линк в платформата Google Meet, както е определено по Устава на Сдружението, със следния дневен ред:

 1. Отчет на председателя относно дейността за 2023 г.

2. Отчет на секретаря относно финансовото състояние на Дружеството.

3. Разни.

Обявата да се разпространи чрез интернет сайта на Дружеството в определения от закона срок.

 

Председател:

(Светлана Караджова)

Добавете коментар