Покана

Управителният съвет на Дружеството на банатските българи в България свиква Общо събрание на членовете си на 31 март от 16,30 ч. в Зала 3 на Пасторалния център на Католическа енория „Свети Йосиф“ в София при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството.

2.Промяна на адреса на седалището на Дружеството.

Обявата да се разпространи чрез интернет сайта на Дружеството в определения от закона срок.

Председател:

Светлана Караджова

17.03.2019