Покана

Поради наближаване на датата 25 януари, приета за „Рожден ден“ на концепцията „Фалмис“ и предстоящите задачи по организирането на събитието, свиквам Общо събрание на 30 септември 2018 г. от 12 ч. в Зала 2 на Пасторалния център на Католическа енория „Свети Йосиф“ в София. За намиращите се извън София е възможно да участват чрез конферентна връзка по Интернет, както е определено според Устава на Сдружението.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет на председателя относно дейността през изминалите 9 месеца от годината.
  2. Отчет на секретаря относно финансите на дружеството за същия период и подготовката на отчетите за Търговския регистър и публикуването им на сайта.
  3. Приемане на заявления за членство от кандидат-членове на сдружението.
  4. Разпределяне на задачите във връзка с концерта „Фалмис и приятели“ и банкета на другата вечер. Поемане на ангажименти и поставяне на срокове за приключване на задачите.
  5. Разни.                        

Обявата да се разпространи чрез интернет сайта на Дружеството в определения от закона срок.

Председател:

Светлана Караджова

 

16.09.2018