Покана

Поради изтичане на мандата на Управителния съвет на сдружение „Дружество на банатските българи в България“ и след решение на УС от 2 януари 2016 г., свиквам Общо отчетно-изборно събрание на 16 януари от 20 ч. в конферентен разговор чрез платформата Skype, както е определено по Устава на Сдружението, със следния дневен ред:

  1. Отчет на председателя относно дейността и финансите на дружеството за тригодишния мандат.
  2. Отчет на контролно-ревизионната комисия.
  3. Избор на нов управителен съвет.
  4. Разни.

Обявата да се разпространи чрез Интернет сайта на Дружеството в определения от закона срок.

Председател:

(Светлана Караджова)