Покана

Поради подаване на заявление за напускане от Ралица Велчева, член на Управителния съвет на сдружение „Дружество на банатските българи в България“ свиквам Общо отчетно-изборно събрание на 16 декември от 20 ч. в конферентен разговор чрез платформата Skype, както е определено по Устава на Сдружението, със следния дневен ред:

  1. Отчет на председателя относно дейността и финансите на дружеството за двете години от мандата.
  2. Отчет на контролно-ревизионната комисия.
  3. Избор на нов управителен съвет.
  4. Разни.

Обявата да се разпространи чрез Интернет сайта на Дружеството в определения от закона срок.

Председател:

(Светлана Караджова)

02.12.2017