До  Управителния съвет
на “Дружество на банатските българи в България - Фалмис”
 гр. София 1379, р-н Възраждане,
  кв. “Сердика” бл. 13, ап. 11 И  С  К  А Н  Е

 

От ..........................................................................................................................                                  ЕГН....................................., адрес....................................................................... телефон............................................., email.........................................................

 

Уважаеми дами и господа,

Моля да бъда приет/а за член на “Дружество на банатските българи в България - Фалмис”.
Смятам, че молбата ми ще бъде уважена.

 

 

 

 

.......................20... г.

гр./с. .........................
 С почит: ....................................

 

Изтегли във вариант .doc